Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα.
Μαθήματα στὸν Πειραιὰ ἀλλὰ και μέσῳ τοῦ skype.
Τὰ δίδακτρα ἀνέρχονται στὰ πέντε εὐρωνομίσματα.
Ἐὰν ἐπιθυμεῖτε δωρεὰν μαθήματα ἁπλῶς ζητῆστε το.

2104521500. (Ὧρες ἐπικοινωνίας: 10.00-22.00)

SKYPE: masajista69
costasmadias@gmail.com

Δεσμοὶ ἀρχείων / Links to different files / Ficheros para descargar:

Ὁ Ἃγιος Παΐσιος μοῦ εἶπε
Ἃγιος Παΐσιος, ὁ ἀσυρματιστὴς τοῦ Στρατοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ.pdf
Ἀγρυπνία ὃπου ψάλλει ὁ Ἃγιος Παΐσιος
Βίος καὶ Λόγοι τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
Ἡ ἐωσφορικὴ ψυχολογία τοῦ Φρόυντ
Cavafis - Cien poemas
The Orthodox New Testament
Hebrew is Greek (Joseph Yahuda).pdf
Steven Runciman - La Caida De Constantinopla
Divna Ljubojevic - Kyrie Eleison
Φιλοκαλία - Γεροντικόν
Filocalia etc en español
Philokalia - Gerontikon in English
The Papacy by Abbé Guettée
Aprenda griego sin profesor (método del idioma griego).
Linguaphone PDQ Greek - Quick language course
Surprised by Christ. Father James Bernstein
Haemorrhoids Cure / Cura para la hemorroides