Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα (ἀπὸ τὸ 1993).
Τὰ δίδακτρα, μέσῳ τοῦ διαδυκτίου εἶναι πέντε εὐρωνομίσματα.
Πραγματοποιοῦνται καὶ διὰ ζώσης μαθήματα πέριξ τοῦ Πειραιῶς.

2104521500
Skype: masajista69
costasmadias@gmail.com

If you want to practice the Greek language, orally, you can do it with me free of charge. I can also e-mail you a method in English and mp3s.

Si quieres practicar el idioma griego, oralmente, lo puedes hacer conmigo gratis. Te puedo incluso mandar un método en español por correo electrónico.