Τὰ μαθήματα παραδίδονται ἀπὸ πτυχιοῦχο τῆς Ἱσπανικῆς Φιλολογίας μὲ πολυετὴ πεῖρα (ἀπὸ τὸ 1993).
Τὰ δίδακτρα, μέσῳ τοῦ διαδυκτίου (skype), εἶναι πέντε εὐρωνομίσματα (€5).
Πραγματοποιοῦνται καὶ διὰ ζώσης μαθήματα πέριξ τοῦ Πειραιῶς.


If you want to practice the Greek language, orally, you can do it with me free of charge. I can also e-mail you a Method in English and mp3s.

Si quieres practicar el idioma griego, oralmente, lo puedes hacer conmigo gratis. Te puedo incluso mandar un método en español por e-mail.